AnsweredAssumed Answered

"download all" knop vanuit mail werkt niet

Question asked by Guest on Mar 25, 2019
Latest reply on Mar 28, 2019 by Guest

De knop / link "download all" in mail van Trimble Connect werkt niet. Ik wordt wel naar Trimble gestuurd maar daarna blijft het een blanco scherm. 

Outcomes